7HDร้อนออนไลน์

กรมการแพทย์ออกแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ผลบวกจากชุดตรวจATK

วันนี้ ( 3 ส.ค.64) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ลงนามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิท หรือชุดตรวจ ATK เป็นบวก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธีRT-PCR และจะทำให้ผู้ป่วยโควิด -19 เข้าถึงระบบการรักษาได้เร็วขึ้น

สำหรับหนังสือของกรมการแพทย์ ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม/โรงพยาบาลเอกชน ดังนี้

1.หากผลตรวจจากชุด ATK เป็นบวก เรียกว่า “ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย” (Probable cases) สามารถรับยาและเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ( HI ) ได้ทันที

2.หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะกักตัวรักษาในชุมชน Community Isolation ( CI ) หรือในสถานพยาบาล ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนาน และให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอผลตรวจ เนื่องจากการตรวจด้วยเอทีเคให้ผลบวกลวงได้ร้อยละ 3-5