ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

เวลา 17.28 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการ ประชุมสามัญประจำปี 2563, เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมูลนิธิฯ ประจำปี 2564, สรุปงบการเงินและประมาณการผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิฯ ที่จะพระราชทานได้ในปี 2564, และสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิฯ แผนกต่าง ๆ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่สนใจใฝ่ในการศึกษาได้แสดงความสามารถ มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชา ณ ต่างประเทศ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษานำความรู้ในวิชาการที่ตนได้ศึกษากลับมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเชี่ยวชาญ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิฯ ที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 396 คน และกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 51 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด