7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.ให้ประชาชนซื้ออาหารภายในห้างสรรพสินค้ากลับบ้านได้ แต่ต้องทำตามเงื่อนไข

วันนี้ (4 ส.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) เผยแพร่แนวปฏิบัติร้านอาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยกำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งผ่านบริการเดลิเวอรี ทั้งระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบรับการช่วยเหลือของร้าน ที่ไม่ให้ผู้บริโภคสัมผัสหรือติดต่อใกล้ชิดกับร้านโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในบริเวณหน้าร้าน โดยเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1.การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร หรือ เดลิเวอรี หมายความรวมถึง การจำหน่ายทั้งระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบบริการช่วยเหลือของร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในการจัดส่ง ที่ไม่ให้ผู้บริโภคสัมผัสหรือติดต่อใกล้ชิดกับร้านโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในบริเวณหน้าร้าน

2.การเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อวางจำหน่ายอาหาร ให้ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการโดยไม่ให้เกิดความแออัดที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดย ให้ร้านนำอาหารปรุงสำเร็จมาวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ให้จัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต รองรับการวางจำหน่ายของอาหาร

3.การจัดเตรียมพื้นที่รอคิวรับอาหาร ให้ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เตรียมสถานที่แยกต่างหากจากบริเวณร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นจุดรอคิวรับอาหารสำหรับประชาชนที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร เช่นเดียวกับเดลิเวอรี โดยให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตามแนวทางเดียวกันกับที่เคยได้ดำเนินการในห้างสรรพสินค้า ณ พ.ค.2563 ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 3/63 ฉบับที่ 2 และ คำสั่ง ศบค.ที่ 4/63 ฉบับที่ 3

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/08/04/610a833963be22.87838103.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/08/04/610a8339515987.39910322.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/08/04/610a83393eca32.21110546.jpg

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด