7HD ร้อนออนไลน์

“หมอประสิทธิ์” ปกป้องคณะแพทยฯศิริราช ประกาศฟ้องผู้ให้ร้าย คุกคาม ข่มขู่บุคลากรของคณะ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ออกประกาศเรื่อง แนวทางการดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเซียลอันทำความเสียหายต่อคณะหรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า " ตามที่คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไปให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลด้านวิชาการ ตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำงาน

แต่ปรากฎว่า มีการแสดงความเห็นส่วนบุคคลหรือของกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจนมีการใช้พื้นที่ภายในคณะฯ ติดประกาศข้อความพาดพิงถึงคณาจารย์ โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเนื้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมไปถึงมีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นและการแสดงออกส่วนบุคคล บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนความเสียหายต่อคณะฯ

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเซียล ตลอดจนการแสดงออกที่มีลักษณะเข้าข่ายทำผิดต่อกฎหมาย อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ หรือบุคลากรของคณะฯ