ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 15.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประเมินผล

- นายจาง เจิ้งฮุ่ย ประธานบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยด้วย

นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และนางพนิดา วิชัยดิษฐ กรรมการมูลนิธิฯ นำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

- สาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

- สาขาครูภาษาไทย ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- สาขาครูสังคมศึกษา ได้แก่ นางกำไล ปานม่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจารุศรบำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

- สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ นายธีร์ธวัช บุญจีน ครู กศน. ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

โอกาสนี้ นายสมเกียรติ ชอบผล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นางสาวสุภธิรดา วงษ์จันฬา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์มาโนช โลหเตปานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำ นายธาวิต แสงวีระพันธุ์ศิริ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2559 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมขนส่ง จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และนายพิสิษฐ์ วจนสาระ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา

ข่าวอื่นในหมวด