ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เพื่อเป็นคลังสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริในการสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงสนองพระราชดำริ ผ่านการจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" มีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวกลางในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่การเตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ปลูกโดยวิธีปักดำเท่านั้น และต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาด เพื่อป้องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นหรือข้าวเมล็ดแดง โดยราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าราคาข้าวของกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างประณีตและมีคุณภาพ โดยทรงลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

ปัจจุบันมีเกษตรกร 354 คน จาก 11 กลุ่มใน 8 อำเภอ 3 จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ มีพื้นที่เพาะปลูก 3,456 ไร่ ในปี 2563 มีเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังหักสิ่งเจือปนกว่า 1,028 ตัน พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย 11,258 ครัวเรือน กว่า 1,014 ตัน สำรองไว้สำหรับสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี 2564-2565 กว่า 13 ตัน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะนำไปสีเป็นข้าวสารตรา "จันกะผัก" เพื่อจำหน่ายต่อไป

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ส่งผลให้วันนี้ ประเทศไทยมีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเพาะปลูกด้วยความใส่ใจของเกษตรกร ซึ่งพร้อมช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อน สมดังคำว่า "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยแท้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง