7HD ร้อนออนไลน์

ลูกหนี้ ธกส.เกือบ 2 แสนคนขอพักชำระหนี้ ยังเปิดให้เข้าร่วมโครงการถึง 15 ธ.ค.นี้

จากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ผ่านมาตรการพักชำระหนี้ต้นเงิน 1 ปีตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดมีนาคม 2565 และพักชําระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกําหนดเป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากงวดชําระเดิม ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ ให้กับเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั้น

วันนี้ (23 ส.ค.64)  นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ลูกค้าของธนาคารที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ต้นเงิน 1 ปี และพักชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 2 เดือน มีทั้งสิ้น  3,585,296 ราย ต้นเงินกว่า 1,051,546 ล้านบาท  โดยผู้ที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จะได้รับประโยชน์ 4 กลุ่ม  ได้แก่

1) กลุ่มลูกค้าเกษตรกรและบุคคล
2) กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) และสถาบัน ได้แก่ กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์    ออมทรัพย์ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
3) กลุ่มลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 1-2    โดยมีเงื่อนไขกรณีงวดชำระรายปี พักชําระเงินต้นที่ถึงกําหนดชําระตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชําระเดิม และกรณีงวดชําระรายเดือน/รายไตรมาส/ราย 6 เดือน    พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2564 โดยนำต้นเงินงวดตามที่ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการและต้นเงินงวดเดือนถัดไป (รวม 2 งวด) ไปรวมไว้กับงวดสุดท้ายของสัญญา ทั้งนี้ ทุกกรณีงวดชำระจะได้รับการพักชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากงวดชำระเดิม
4) กลุ่มลูกค้าที่ใช้สินเชื่อระบบอิสลาม ทั้งที่เป็น เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน (กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ) โดยในกรณีที่มีงวดชำระรายปี จะพักชำระทุนเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม และพักชำระค่าธรรมเนียม/กำไรที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากงวดชำระเดิม และกรณีงวดชําระรายเดือน/รายไตรมาส/ราย 6 เดือน พักชำระทุนเงินและค่าธรรมเนียม/กำไรสำหรับสัญญาที่มีงวดชำระตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2564  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) 

ทั้งนี้ โครงการพักชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นสัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น และโครงการนโยบายรัฐ รวมถึงโครงการสินเชื่อบุคลากรภาครัฐหรือโครงการอื่นที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า มาตรการดังกล่าวในขณะนี้มีลูกค้า ธ.ก.ส.ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 194,728 ราย แบ่งเป็นลูกค้ารายบุคคลจำนวน 187,792 ราย และลูกค้าประเภทสถาบันและ  นิติบุคคลจำนวน 6,936 แห่ง  โดยลูกค้าที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th  และ Call Center     02 555 0555  หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564