7HD ร้อนออนไลน์

กทม.ป้องกันเข้มงวดแผงค้าตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ พบติดโควิด 1 คนปิดแผงค้าทันที 14 วัน

วันนี้ (27 ส.ค. 64) นายชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวทางมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการตลาด (ค้าส่งขนาดใหญ่) โดยมีผู้ประกอบการเจ้าของตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ จำนวน 29 แห่ง โดยที่ประชุมได้รายงานข้อมูล สถานประกอบการตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่คือมีแผงค้ามากกว่า 500 แผง มีจำนวน 12 แห่ง และมีตลาดที่มีพื้นที่ติดกันหลายๆ ตลาด รวมกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 11 สำนักงานเขต รวมผู้ค้าและแรงงานแผงค้าจำนวนทั้งสิ้น 18,963 คน

ซึ่งในส่วนนี้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการเฝ้าระวังเชิงรุกและแผนเผชิญเหตุโรคโควิด-19ในตลาด โดยหากพบผู้ติดเชื้อ 1 คน จะสั่งปิดเฉพาะแผงค้านั้น 14 วัน และค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 คน จะสั่งปิดแผงค้านั้น 14 วัน และให้ดำเนินการตรวจเชิงรุกผู้ค้าในตลาดทั้งหมด หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 จะสั่งปิดตลาด 14 วัน พร้อมดำเนินการสำรวจชุมชนที่พักรอบตลาด จัดทำมาตรการกักตัว Community Quarantine/Isolation และพิจารณาให้วัคซีนแก่ค้าและชุมชนโดยรอบ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาด ผู้ประกอบ และผู้ค้าเป็นอย่างดี

นอกจากนี้  จะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลาดค้าส่ง โดยกำหนดให้ ผู้ค้า ลูกจ้าง แรงงานที่เดินทางเข้าออก  รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบและผู้ซื้อที่เข้าใช้บริการ ใ ห้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด  โดยกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มผู้ค้า แรงงานทุกคน ทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน

สำหรับมาตรการด้านการป้องกันสถานที่ (ตลาด) ให้ประเมินตามแนวทาง TSC+ และ BKK Food Safety App และดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย รวมทั้งให้กำหนดจัดจุดเข้า-ออกทางเดียวหรือให้น้อยลง พร้อมคัดกรองผู้เข้าพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยจัดคนควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  อาทิ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ จัดระบบเพื่อลดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิด อาทิ การจัดให้มีระบบ drop in/drop out ห้ามรวมกลุ่มพูดคุย การจัดให้มีพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับผู้ค้า รวมทั้งจัดให้มีการใช้จ่ายเงินแบบ Digital เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

รวมทั้ง  ได้เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ  จัดเตรียมสถานที่แยกกัก/กักกัน เพื่อรองรับในกรณีพบผู้ติดเชื้อ  โดยให้เจ้าของตลาดรวบรวมข้อมูล บัญชีแผงค้า ทะเบียนผู้ค้า และแรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว รวมทั้งสำรวจที่พักอาศัย เส้นทางการเดินของผู้ค้าและแรงงาน และข้อมูลการรับวัคซีนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุต่อไป

ทั้งนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ในกรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะการระบาดในตลาด   จึงจำเป็นต้องหามาตรการควบคุม เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดผลกระทบต่อการค้าขาย

ข่าวอื่นในหมวด