7HDร้อนออนไลน์

สำรวจความต้องการแรงงานด่วนใน EEC

สำรวจความต้องการแรงงานด่วนใน EEC
#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด กรมการจัดหางาน สำรวจความต้องนายจ้าง/สถานประกอบการ สำหรับโครงการต่างๆในพื้นที่เศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ใน 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

จากการสำรวจความต้องการผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ระบุว่ามีความต้องการแรงงานเร่งด่วน จำนวน 31,556 อัตรา แบ่งเป็น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่

ก่อนเกิดโควิด-19 ได้ประเมินใน 5 ปี ข้างหน้า EEC ต้องการบุคลากรเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve มากถึง 4.75 แสนตำแหน่ง แต่หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ยืดเยื้อ คาดว่ามีการปรับลดลงอีกร้อยละ 30 เหลือ 3 แสนกว่าตำแหน่ง ประเมินว่าความต้องการบุคลากรในสาขาการบินมีความต้องการลดลงสูงสุด ร้อยละ 40 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ลดลง ร้อยละ 20

แม้ว่าบางอุตสาหกรรมตัองปรับลดจำนวนความต้องการแรงงานลงจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมที่ยังความต้องการแรงงานสัดส่วนตามเดิม ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง รถไฟความเร็วสูง มีความต้องการรวมประมาณ 2.42 หมื่นคน ขยายตัวตามการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งอื่น

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีความต้องการรวมประมาณ 1.09 แสนคน สอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจ E-commerce บุคลากรที่ต้องการ เช่น ด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า ด้านการขนส่ง เทคโนโลยีโลจิสติกส์ การวิเคราะห์วางแผน เป็นต้น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น บุคลากรที่ต้องการรวมประมาณ 3.75 หมื่นคน เช่น ผู้ผลิตหุ่นยนต์ ผู้ใช้หุ่นยนต์ นักบูรณาการระบบ เป็นต้น และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งมีความต้องการรวมประมาณ 1.14 หมื่นคน

ข้อมูลจาก World Economic Forum มีการจัดทำ Social Mobility Index 2020 จัดอันดับประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 55 หากดูองค์ประกอบเรื่องโอกาสในการทำงานในประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 14 และเรื่องการกระจายค่าแรงอย่างเป็นธรรม ไทยอยู่ในอันดับที่ 38 จากทั้งหมด 82 ประเทศ

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด ขอย้ำความสำคัญเรื่องการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และการพัฒนาเพื่อนกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) แก่แรงงาน การเตรียมพร้อมแรงงานที่เข็มแข็งเข้าสู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีทั้งส่วนที่เป็นแรงงานเดิมและแรงงานเพิ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะส่วนของแรงงานเดิมต้องมีการปรับทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อีกทั้งแนวโน้มบุคลากรต้องมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น (multi skill)

ในปี 2564 นี้ EEC ผลักดันการพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้จริง เช่น พัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต กลุ่มแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์แบบเดิมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจะเป็นกลุ่มแรงงานระดับกลาง นอกจากนี้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ในปี 2565 วางเป้าหมายจะพัฒนาทักษะแรงงานได้รวม 3.67 หมื่นคน ตั้งเป้าหมายรวมในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2561-2566 ประมาณ 1.14 แสนคน

EEC เร่งเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐเต็มที่และขยายการจ้างงานในอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย เป็นอีกหนึ่งความหวังหลักของเศรษฐกิจไทย