เกาะกระแสออนไลน์

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ QR รายวัน เช็กเงื่อนไข กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท ทุกอาชีพ

สินเชื่อ QR รายวันธนาคารออมสิน กู้ได้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท  ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3-5 ปี

ธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อ QR รายวัน เปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถกู้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท

รายละเอียดสินเชื่อ QR รายวัน มีดังนี้

1.จำนวนเงินให้กู้

•เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อราย มีเงื่อนไขต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code Payment  จำนวนร้อยละ 5 ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี และไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายวันในแต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน  มีรายละเอียดดังนี้

2.การยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 30,000 - 500,000 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร?

กรณีขอกู้ครั้งแรก
•วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 -100,000 บาท โดยพิจารณาจากร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

กรณีขอกู้ครั้งต่อไป
•วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจาก ร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

•กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้
(ทั้งนี้การขอกู้ครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เท่าของการกู้ครั้งก่อนหน้า)

3.อัตราดอกเบี้ย

•อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

4.การชำระคืนเงินกู้

•ระยะเวลาชำระเงินกู้
วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

5.ใครมีสิทธิสมัครขอสินเชื่อได้บ้าง

•เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ฯลฯ
•เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
•สัญชาติไทย
•มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
•ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

6.หลักประกัน

•กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
-สามารถใช้ผู้ค้ำประกันรวมทุกสัญญาได้ไม่เกิน 200,000 บาท และผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  60  ปี
-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-ใช้ผู้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คน และผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน
-ผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินให้กู้
-ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

•ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
-ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ค้ำประกันเต็มวงเงิน
-เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>  ธนาคารออมสิน

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน