ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564 ของมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบการประชุมทางไกล

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564 ของมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา มีแผนปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564-2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เช่น การวิจัยพันธุ์พืชผัก พืชไร่ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ

สำหรับปีงบประมาณ 2565 มูลนิธิฯ มีแผนก่อสร้างโรงเรือนเพื่ออนุบาลต้นกล้า ที่บริเวณอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร "ชนกาธิเบศรดำริ" ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำเป็นโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าในระบบอีแวป 1 โรงเรือน และโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าในระบบปกติ 2 โรงเรือน เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานและศึกษาเรียนรู้ ระบบอีแวป เป็นระบบฟาร์มปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ สามารถควบคุมความชื้น และช่วยให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปี เหมาะแก่การผลิตต้นกล้าพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล ด้วยการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำให้ต้นกล้าปลอดโรค โดยเป็นนโยบายของมูลนิธิฯ เช่น การขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณต้นเอเดลไวส์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง