เช้านี้ที่หมอชิต

PEA คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 3 ปีซ้อน

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังมุ่งมั่นให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards หรือ AREA 2021 สาขาด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ มาจากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน "หนองสะโน โมเดล" เป็นการลดรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน 174 ครัวเรือน ที่วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง บ้านหนองสะโน จังหวัดนครพนม โดยการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จัดการด้วยระบบ IoT หรือ Internet of Things พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน การบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ และเกิดความยั่งยืน

สำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards หรือ AREA เป็นการคัดเลือกและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน