7HDร้อนออนไลน์

การรถไฟฯ ให้บริการเพิ่ม 20 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  การรถไฟฯ จึงได้เปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.64 เป็นต้นไป ดังนี้

สายเหนือ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ 4 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง

สายตะวันออก 4 ขบวน  
- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

สายแม่กลอง 4 ขบวน
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ