7HD ร้อนออนไลน์

ก.มหาดไทย สั่งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากอย่าให้พื้นที่ปลายน้ำเดือดร้อน

วันนี้ (14 ก.ย. 64) พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อซักซ้อมแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่มให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการประสานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เร่ง
ระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่สำคัญ ควบคู่กับการเชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด  โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ คือกรุงเทพมหานครและและปริมณฑล ทั้งนี้หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่กทม  และปริมณฑล  ต้องเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ แผนระบายน้ำ และจัดการจราจร อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างทันท่วงที

ขณะที่วันนี้คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางจำนวน 3,851.23 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/ 2565  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 และ เพิ่มประสิทธิภาพการเกี่ยวกับน้ำในฤดูฝน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีหน้า หลังประเมินพบว่า มีพื้นที่เสี่ยงจากประสบอุทกภัย 71 จังหวัด และพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง 34 จังหวัด และ แผนดำเนินการดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วัน หรือในเดือนมกราคม 2565

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด