เจาะประเด็นข่าว 7HD

ACT ค้านตั้ง ปรเมศวร์ เป็นผู้ตรวจอัยการ ชี้เจตนาเพื่อพวกพ้อง ไม่โปร่งใส

ในแถลงการณ์ระบุว่า ธรรมาภิบาลและศักดิ์ศรีของสำนักงานอัยการสูงสุดกำลังถูกบั่นทอนอย่างรุนแรง ล่าสุด คือ ความไม่โปร่งใสในการยื่นจดหมายถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อยืนยันความเหมาะสมการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ทำให้สังคมมีคำถามมากมาย เช่นแต่งตั้งบุคคลที่ถูกสังคมและองค์กรอื่นกังขา สมควรให้เป็นการตัดสินใจของอัยการสูงสุดท่านใหม่ แทนอัยการสูงสุดที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

และการส่งจดหมายถึงเลขาธิการ ครม. ของรองอัยการสูงสุด เพราะอัยการสูงสุดลา 1 วัน จึงเกิดข้อสงสัยว่า มีใครต้องการเลี่ยงความรับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่ หากบางคนใช้สิทธิและอำนาจที่ขาดความเหมาะสม แฝงด้วยทิฐิและผลประโยชน์พวกพ้อง ย่อมทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กร 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ หวังว่าอัยการทุกคนจะตระหนักถึงผลการกระทำที่บั่นทอนศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันอัยการ และขอให้ร่วมกันปกป้องและปฏิรูปอัยการกลับมายืนเคียงข้างผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างสง่างาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง