ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา

ที่ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีระเบียบวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อาทิ ด้านศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา มีผลการศึกษาฯ จำนวน 13 เรื่อง, ด้านการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ปี 2560-2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21,972 คน โดยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กว่าร้อยละ 85 อาทิ เรื่องการปลูกข้าวแบบครบวงจร และเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 32 แห่ง ที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสำเร็จให้แก่ผู้สนใจ ส่วนด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้ความสำคัญกับพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ปัจจุบันมีจำนวน 22 หมู่บ้าน 5,107 ครัวเรือน สำหรับการดำเนินงานในช่วงของโรคโควิด-19 ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มย่อย และการอบรมศึกษาดูงานแบบออนไลน์ รวมทั้งแจกปัจจัยการผลิต โดยมีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 1,270 คน

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีศูนย์สาขา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร, โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม, โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด