ห้องข่าววาไรตี้

ก.พาณิชย์เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การค้า

ในวงเสวนาโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่งเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565-2570

โดย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการค้าของไทย ให้มีความโดดเด่นนำพาให้ประเทศกลับมาเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม โดยในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน เปลี่ยนแปลงและเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ขึ้นมากมาย ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างรุนแรง ทั้งภาคการค้า การลงทุนและภาคบริการ และแม้ว่าจนถึงวันนี้สถานการณ์ทั่วโลก ดูจะคลี่คลายลงมาก แต่โลกยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอีกหลายกระแส ซึ่งไทยก็ยังคงมีรากฐานที่มีความแข็งแกร่งสามารถเติบโตต่อไปได้ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคพบว่ายังมีตลาดใหม่ๆ ที่ไทยมีความสามารถในการผลิต เพื่อเติมเต็มให้แก่ตลาดเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ไทยมีศักยภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับเศรษฐกิจระดับฐานราก สามารถสนับสนุนรายได้เข้าประเทศและสร้างรายได้ให้คนไทยได้อย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง