ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดลำปาง

ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่ง องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติไปกล่าวเพื่อแต่ละหน่วยงานน้อมนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที และไม่ให้เกิดซ้ำอีก

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 759 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ประสบความเดือดร้อน พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ และตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา รวม 16 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 อำเภอ 27 ตำบล 101 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 759 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง