ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุม โดยได้มอบโล่ของที่ระลึกแก่ผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ และได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง แล้วร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ปีงบประมาณ 2564 เกิดผลการพัฒนาในพื้นที่สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ในมิติเศรษฐกิจ เน้นสร้างรายได้จากการปลูกพืชแบบพอเพียง วิจัยพันธุ์พืชใหม่ที่เหมาะกับพื้นที่ พัฒนาแปลงเรียนรู้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้มูลค่ามาก บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต ยกระดับงานหัตถกรรมชนเผ่าสร้างคุณค่าและรายได้เสริมแก่ครัวเรือน จัดเก็บลวดลายผ้าดั้งเดิมชนเผ่าคะฉิ่น ชนเผ่าไทลื้อที่ใกล้สูญหาย ส่งเสริมถ่ายทอดสู่เยาวชน ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทอผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติของชนเผ่าปกาเกอะญอนำไปทดสอบการใช้งานที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน มีแผนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงในปี 2565 และต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชงผสมเส้นใยไหม, มิติสังคม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิต จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมสุขอนามัยครัวเรือน, มิติสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสวมหมวกให้ดอย เน้นการปลูกพืชแบบวนเกษตรผสมผสาน เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการสร้างรายได้จากป่าในพื้นที่นำร่อง 7 แห่ง ขยายสู่พื้นที่ศูนย์พัฒนาฯ 37 แห่ง เน้นสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ตามหลักวิชาการ ทั้งยังเตรียมการรวมศูนย์ปฏิบัติงานไปพื้นที่ใหม่ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง "ชนกาธิเบศรดำริ" ที่ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนไม่เพียงพอ จึงร่วมกับส่วนราชการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมขออนุญาตให้องค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง