อาทิตย์ติดข่าว

ยกเว้น ลดค่าธรรมเนียมงานทะเบียน ช่วงโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในเขตพื้นที่ภัยที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่ง ศบค.ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว เช่น การขอคัดสำเนา การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน เหลือเพียง 1 บาท

และให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ แสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง ตั้งชื่อสกุล เปลี่ยนชื่อสกุล และการออกใบแทนหนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้อง เหลือเพียงฉบับละ 1 บาทเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงการแก้ไขชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หรือ การย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยทั้งหมดนี้ให้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส นอกสำนักทะเบียน และการออกหนังสือสำคัญ ที่ไม่ใช่ช่วงโควิด-19 จะอยู่ที่ 20-200 บาท