ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.57 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

โรงเรียนฯแห่งนี้ มีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 และบ้านไอร์กือเดร์ หมู่ที่ 4 เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 167 คน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 29 คน กำลังศึกษาอยู่ 6 คน ด้านผลการประเมิน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ และภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ จึงเข้าร่วมโครงการ O-NET Camp ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนในการสืบค้นข้อมูล และใช้คลังข้อสอบออนไลน์

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ เป็ด และปลา เพียงพอบริโภค แต่ถั่วเมล็ดแห้งไม่เพียงพอ จึงขยายพื้นที่ปลูกจาก 1 งาน เป็น 6 งาน และจัดหาเมล็ดถั่วที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และอากาศ อาทิ ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง และถั่วเขียว มาปลูก รวมทั้งให้ความรู้และส่งเสริมผู้ปกครอง ปลูกพืชผัก มะละกอ เลี้ยงเป็ด ไก่พื้นเมือง ปลาดุก รวม 130 ครัวเรือน สามารถนำผลผลิตจำหน่าย มีรายได้เพิ่ม 21 ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 79 ครัวเรือน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดการเรียนการสอนโดยวันจันทร์ ให้นักเรียนรับใบงาน และส่งใบงานวันศุกร์ ส่วนวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี ครูนัดพบนักเรียนกลุ่มย่อย เพื่อติดตามการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ในวันนัดรับ-ส่งใบงาน โดยนำผลผลิตทางการเกษตร และนมผงไปมอบให้ที่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ปิ่นโตพระราชทาน จำนวน 50 เถา มาจัดบริการอาหารกลางวันแทนการใช้กล่องโฟม

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัส ชื่นชมที่ทุกหน่วยงานประสานร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีอาหารการกินที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยดี

เวลา 12.57 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษายาวี และภาษาไทยในการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอน จัดให้นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล แต่มีไม่เพียงพอ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงสนับสนุนเพิ่มเติม รวมเป็น 8 เครื่อง ด้านสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมในรูปคณะกรรมการ ทั้งกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ อรบ.นราธิวาส รักษ์บ้านเกิด จำกัด ด้านวิชาชีพ จัดฝึกอบรมระยะสั้น 3 วัน เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีปักชำ ตอนกิ่ง และเสียบยอด นอกจากนี้ ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนการทําตูปะ ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านในช่วงวันฮารีรายอ

ในการนี้ ทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ที่ให้บริการการรักษาทางไกล ซึ่งได้พระราชทานจออัจฉริยะ หรือ SMART BOARD แก่สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ 4 เครื่อง เพื่อให้ครูพยาบาลใช้ปรึกษาแพทย์ในการดูแลรักษานักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ กรณีที่ไม่สามารถทำการรักษาได้เอง โดยมีการสาธิตผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ครูพยาบาลจะปรึกษาอาการกับแพทย์พี่เลี้ยงปลายทางจากโรงพยาบาลศรีสาคร หากพบว่ามีอาการหนักจะส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปรักษาต่อ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตร ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยการปลูกผักกินใบ ผักเครือเถา ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ มีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวัน รวมทั้งได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก จำนวน 2 งาน และแบ่งให้ผู้ปกครองไปปลูกที่บ้าน ผลผลิตที่ได้แบ่งกับโรงเรียนคนละครึ่ง ปัจจุบัน ได้ผลผลิต 40 กิโลกรัม นอกจากนี้ ได้ขยายผลสู่ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะต้นกล้าผักกาด การเลี้ยงไก่ไข่ การทําน้ำหมักชีวภาพ และมอบต้นกล้าผักกาด ไก่ไข่ที่ทางโรงเรียนฯ กําลังจะปลดระวาง แต่ยังผลิตไข่ได้, และน้ำหมักชีวภาพให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถทําเป็นรายได้เสริม 38 ครัวเรือน และผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน 72 ครัวเรือน

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยเรื่องการรักษาความสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยส่วนบุคคล ถ้าทำได้จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เวลานี้ต้องช่วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของจังหวัดนราธิวาส ร่วมมือกันเข้มแข็งดี

เวลา 15.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผู้ว่าราชการจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย "สธ"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง