ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำคณะสงฆ์ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เย็นวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร และพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน 2564 และเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อ่าน "จุฬาลงฺกรณราชวรสฺส ปตฺติทานคาถา" ถวายพระราชกุศลตามธรรมเนียมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะประชุมกันสวดพระพุทธมนต์ และอ่านคาถาถวายพระราชกุศล ในเย็นวันที่ 20 กันยายน อันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันเยาวชนแห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง