เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศิริราชเปิดผลวิจัยฉีดวัคซีนไขว้แอสตร้าฯ+ไฟเซอร์ ภูมิสูงสุด

ศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อัปเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ เทียบการฉีดวัคซีน พบการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงสุด 2,259.9 หน่วยต่อมิลลิลิตร ส่วนฉีดวัคซีนซิโนแวคตามด้วยไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันดีรองลงมาที่ 2,181.8 หน่วยต่อมิลลิลิตร

การฉีดวัคซีนซิโนแวคตามด้วย วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้ระดับภูมิคุ้มกัน 1,049.7 หน่วยต่อมิลลิลิตร การใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรกตามด้วยแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มแรกควรตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2

ผลการศึกษายังไม่มีปัญหาเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ในระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ด้วย