เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เสียงสะท้อนนักเรียนดี-นักเรียนเลว

ตีตรงจุด ด้วยการรับฟังเสียงจากตัวแทนกลุ่มนักเรียนดีและกลุ่มนักเรียนเลวกันบ้าง ว่าการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันสอดรับกับสถานการณ์หรือไม่…