ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง, พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานฯ พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคกลาง 14 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 19 จังหวัด รวม 48 โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 โครงการ และที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎร อาทิ โครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีโครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และช่วยระบายน้ำในช่วงน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี ที่ยังติดปัญหา 4 โครงการ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง