เกาะกระแสออนไลน์

เฮ! ครม. ขยายมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงกันยายน 2565 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ครม. ขยายมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ - ไฟ อุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค ค่าเดินทาง เบี้ยผู้พิการ ถึงเดือนกันยายน 2565 

ที่ประชุม ครม. (21 ก.ย.) เห็นชอบหลักการขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนี้

1.ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ - ไฟ

ค่าไฟ :

-ได้สิทธิค่าไฟฟรี หากใช้ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน
-กรณีเกิน 50 หน่วย/เดือน รัฐจะสนับสนุนวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
-หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าไฟทั้งหมด

ค่าน้ำ:

-รัฐสนับสนุนวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
-กรณีเกิน 100 บาท แต่ไม่ถึง 315 บาท ต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเอง
-หากใช้เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าน้ำทั้งหมด

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเดินทาง และเบี้ยความพิการ

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน :

-ผู้ที่รายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/คน/เดือน
-ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/คน/เดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม : 55 บาท/คน/3 เดือน

ค่าเดินทาง : ค่าโดยสาร ขสมก. รถไฟฟ้า บขส. รถไฟ 500 บาท/คน/เดือน

เบี้ยความพิการ : 1,000 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ถือเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ เรื่องค่าของชีพต่างๆ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า