ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เสาไฟประติมากรรมควรแก้ปัญหาอย่างไร

ข่าวภาคค่ำ - จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟประติมากรรมของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล พบว่าในพื้นที่เป็นอย่างไร และอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอวิธีแก้ไขเสาไฟประติมากรรมในอนาคตอย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

ซึ่งกรณีการตรวจสอบเสาไฟประติมากรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล ของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล และหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวของ พบว่ามีบางพื้นที่ที่มีปัญหา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้ส่งให้ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางระเบียบการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาเรื่องเสาไฟประติมากรรมในอนาคตต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟประติมากรรม ไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสตูล เท่านั้น แต่เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบภาพรวมทั้งประเทศของ ป.ป.ช. โดย อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มองว่า น่าจะเป็นการเตรียมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และก่อนหน้านี้ก็ได้เสนอข้อคิดไว้ให้ ป.ป.ช.พิจารณาแก้ปัญหาในระยะยาวไว้

หลังจากนี้เชื่อว่าหลังมีการกำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เสาไฟประติมากรรมมีเพียงต้นแรกต้นเดียว ส่วนต้นที่เหลือเป็นเพียงเสาไฟอุตสาหกรรม จะทำให้ราคากลางลดลง และลดปัญหาการใช้งบประมาณแผ่นดินไปแบบสิ้นเปลือง และไม่คุ้มค่าลง และการกระทำที่ส่อไปในทางทุจรติลงได้