7HDร้อนออนไลน์

ฟ้าทะลายโจร 2 ล้านเม็ด ผลิตจากเครื่องปั๊มยาบ้า

วันนี้ ( 23 ก.ย.64 ) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบฟ้าทะลายโจรแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” 2 ล้านเม็ด 2,000 หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการป้องกันปัญหายาเสพติด การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การส่งเสริมให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของโควิดในหมู่บ้านชุมชน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้ ป.ป.ส. ดัดแปลงเครื่องอัดเม็ดยาบ้า ในพิพิธภัณฑ์ของ ป.ป.ส. ที่ยึดได้จากผู้ค้ายาเสพติด มาแก้ไขทำความสะอาด เป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดสำหรับรักษาโรค เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันสถานการณ์

ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ 6,077 แห่ง จากทั้งหมด 24,455 แห่ง และได้ส่งเสริมให้ปลูกฟ้าทะลายโจรไปแล้ว 12 ล้านต้น ซึ่งในขณะนี้ ทาง ป.ป.ส. ได้ผลิตยาอัดเม็ดได้แล้ว 2 ล้านเม็ด และเมื่อฟ้าทะลายโจรที่ปลูกพร้อมเก็บเกี่ยว จะมีปริมาณยามากพอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ประกอบกับการที่รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนได้เพียงพอกับประชาชน

จากนั้นนายสมศักดิ์ได้มอบยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดให้แก่ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ