7HDร้อนออนไลน์

ความคืบหน้าโครงการรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด ชวนติดตามการพัฒนาการเชื่อมต่อและการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ เป็นอีกเส้นทางขนส่งระบบรางเส้นทางหนึ่งที่สำคัญและจะเป็นการเชื่อมเส้นทางแบบไร้รอยต่อระหว่างไทย สปป. ลาว และจีนในอนาคต

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเชื่อมต่อและการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดประชุมเพื่อทำข้อเสนอในการเชื่อมต่อและการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ และนำไปสู่การพิจารณากำหนดท่าทีฝ่ายไทยในการเชื่อมต่อและการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ต่อไป ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าข้ามแดน ผ่านทางรถไฟช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ พร้อมมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาจัดขบวนรถรองรับการเดินทางช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ และรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่สถานีท่านาแล้งของ สปป.ลาว นำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศต่อไป

เศรษฐศาสตร์ตลาดสดจะสรุปให้ฟัง “เส้นทางโครงการรถไฟจีน – ลาว”  มีระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 31 สถานี เริ่มต้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เชื่อมต่อที่เมืองบ่อเต็น สปป. ลาว และมีปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทน์ เตรียมเปิดดำเนินการในวันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ สปป. ลาวเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2559 ซึ่งโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนมากถึง ราว 1ใน 3 ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศ

ประโยชน์ของเส้นทางรถไฟเชื่อมจีน – สปป. ลาวมายังชายแดนจังหวัดหนองคาย

“ด้านการส่งออกและการค้าผ่านแดน” โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังประเทศจีนนั้นใช้เวลานาน การขนส่งที่ใช้เวลานานจะทำให้เกิดการเน่าเสียของสินค้า ดังนั้นการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสปป.ลาว - จีน จึงเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร ให้สามารถกระจายไปยังมณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มณฑลหน้าด่านที่สำคัญคือ ยูนนาน และต่อเนื่องไปยังมณฑลอื่นได้ในระยะเวลาอันสั้น ยูนนานมีรถไฟระหว่างมณฑลรวม 8 สาย เพื่อเชื่อมกับต่างมณฑลต่อไปยังเซี่ยงไฮ้ ทิเบต ฉงชิ่ง กว่างซี โดยเป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงภายในให้เป็นลักษณะวงแหวนหรือเป็นเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อกับต่างมณฑลดังกล่าว

“ด้านการท่องเที่ยว” คาดว่านักท่องเที่ยวจีนและ สปป. ลาวจะกลับมาเที่ยวไทยเหมือนก่อนสถานการณ์โควิดระบาด  ภาคบริการได้รับอานิสงส์เช่นกัน ทั้งทางด้านบริการสุขภาพ  ร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มของไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ก่อนสถานการแพร่ระบาดโควิด จุดผ่านแดนที่มีสถิติการเดินทางเข้าออกมากที่สุดด้านชายแดนสปป.ลาว คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2 รองลงมาคือ จุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดน จ.หนองคาย

“ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย” หนองคายเป็น 1 ใน 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับการลงทุนและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปัจจุบันมีการพิจารณาการขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ใน แนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) อีกด้วย

โครงการรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงคมนาคมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เร่งพัฒนาการขนส่งระบบรางผ่านเมืองชายแดนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 แถบ 1 เส้นทางของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง