ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัตพระกรณียกิจ ดังนี้

วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ เฝ้า ขอพระราชทานสัมภาษณ์ เรื่อง การวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ทั้งนี้ด้วยทรงให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากที่จะเข้าถึงด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน

แม้ในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทรงมีความห่วงใยและทรงติดตาม ศึกษา วางแผนแนวทางเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยจากโรคโควิด-19 จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้นและมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งทรงชื่นชมน้ำใจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตั้งพระปณิธานดำเนินรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันมีคุณค่ายิ่งในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เวลา 13.32 น.​ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ​ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565

“สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 ตามพระดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งหวังให้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ และงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏเป็นโครงการต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ

อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัยในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว หนึ่งในโครงการพระดำริ​ ที่ทรงวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ราษฎรที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน พร้อมอบรมให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ที่สำคัญ อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น และไพล พร้อมทั้งมุ่งศึกษาวิจัย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสำหรับใช้รักษาโรค จากการดำเนินงานกว่า 3 ทศวรรษ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง