7HDร้อนออนไลน์

เปิดรับอาสาสมัครคุณแม่ตั้งครรภ์ วัดภูมิคุ้มกันหลังฉีดซิโนฟาร์ม

วันนี้ ( 24 ก.ย.64 ) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในสตรีตั้งครรภ์ไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัด 400 คน

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
- สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
- อายุมากกว่า 18 ปี
- อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
- ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
- ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
- ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
- ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

614d43f527a050.02981040.PNG

สำหรับอาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จำนวน 100 คน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ต.ค.64 ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน
กลุ่มที่ 2 รับ 300 คน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ต.ค.64 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ สามารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfSkAiZD.../viewform โดยโครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 ส.ค.64 สอบถาม โทร. 0 2576 6404