7HDร้อนออนไลน์

โควิดคร่าหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีประวัติฉีดวัคซีน อีก 2 ชีวิต ตายนอก รพ.

วันนี้ ( 24 ก.ย.64 ) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 132 คน เป็นคนไทย 125 คน สัญชาติเมียนมา 2 คน และอีก 4 คน เป็นสัญชาติฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย และลาว สัญชาติละ 1 คน จำแนกเป็นเพศชาย 69 คน เพศหญิง 63 คน อายุระหว่าง 30-99 ปี ค่ากลางวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิต คือ 13 วัน รักษานานสุด 56 วัน

และวันนี้มีข่าวเศร้ากับรายงานการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ พบที่ จ.นราธิวาส โดยไม่มีประวัติโรคประจำตัวและไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้ยังมีการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 2 คน พบใน กทม.และลำพูน

ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุ มีรายงานมากถึง 85 คน ผู้มีประวัติป่วยโรคเรื้อรัง 33 คน และอีก 13 คน ไม่มีประวัติป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

614d69c51b9138.66822146.PNG

เมื่อจำแนกการเสียชีวิตเป็นรายจังหวัด กทม.มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 31 คน รองลงมาเป็นจังหวัดปริมณฑล รวม 24 คน ได้แก่ สมุทรปราการ 12 คน ปทุมธานี 7 คน นครปฐม 4 คน และสมุทรสาคร 1 คน

ภาคตะวันออกและภาคกลาง มีผู้เสียชีวิตใน 12 จังหวัด รวม 31 คน สูงสุดที่ จ.ชลบุรี 7 คน ภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตใน 9 จังหวัด รวม 30 คน สูงสุดที่ จ.นราธิวาส 8 คน ภาคเหนือ มีผู้เสียชีวิตใน 6 จังหวัด รวม 12 คน สูงสุดที่ จ.ตากและลำพูน จังหวัดละ 4 คน ภาคอีสาน มีผู้เสีนชีวิตใน 4 จังหวัด รวม 4 คน