ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประกาศระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง อบต.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ กรณีที่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกาศให้มีวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานเหตุ และให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังแก้ไขเนื้อหาเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำหนดให้เลือกตั้งนอกหน่วยเลือกตั้งได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่หากมีหลายหน่วยเลือกตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ให้เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน