ห้องข่าวภาคเที่ยง

เสนอ ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาคลายล็อก 27 ก.ย. นี้

เหตุผลที่ต้องขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก 2 เดือน คือ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน หรือจนกว่าร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จะมีผลบังคับใช้ เนื่องจากขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายฉบับใหม่นี้ โดยทันทีที่เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็จะมีการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบและเตรียมประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป