ห้องข่าวภาคเที่ยง

คปภ.สั่ง เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยชั่วคราว

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มีมติเห็นชอบให้ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนเป็นต้นไป หลังปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า มีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน สภาพคล่องไม่เพียงพอจนเกิดปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า

ขณะเดียวกัน ยังมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงให้บริษัทเร่งแก้ไขปัญหาฐานะการเงินตามเงื่อนไข ได้แก่ การเพิ่มทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพันภายใน 30 วัน, จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงาน คปภ. ทุกวัน และเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับสถิติการรับประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มียอดกรมธรรม์สะสมกว่า 39.8 ล้านฉบับ เบี้ยประกันภัยสะสมกว่า 11,250 ล้านบาท และมียอดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสะสมกว่า 9,428 ล้านบาท

ด้านผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย แจ้งว่า หากมีบริษัทประกันวินาศภัยต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนประกันวินาศภัยสามารถคุ้มครองเยียวยาผู้เอาประกันภัยได้ตามที่กฎหมายกำหนด วงเงินรายละไม่เกิน 1,000,000 บาท