เจาะประเด็นข่าว 7HD

กางปฏิทินฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ขีดเส้นให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องจัดเตรียมจำนวน รายชื่อ และข้อมูลของนักเรียนที่ประสงค์ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน พร้อมสรุปวันฉีดวัคซีนส่งให้ศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายนนี้ รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา ต้องจัดทำรายชื่อแยกต่างหากเสนอศึกษาธิการจังหวัดพร้อมกัน

จากนั้นให้ศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการสรุปรายชื่อและจำนวนที่แยกรายจังหวัด ส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 กันยายน เพื่อจัดเตรียมรายชื่อส่งให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 กันยายน เพื่อจัดสรรยอดวัคซีน จากนั้นสาธารณสุขจังหวัด จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนให้เหมาะสมและไม่เป็นภาระกับนักเรียนและผู้ปกครองในการเดินทางฉีดวัคซีนต่อไป โดยเบื้องต้นเริ่มฉีดวันที่ 4 ตุลาคม

ทั้งนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาในวันที่ 29 กันยายนรวม 2,000,000 โดส และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะเริ่มฉีดให้เด็กนักเรียน 4,500,000 คน ที่ผู้ปกครองอนุญาต รองรับการเปิดเทอม

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ "VACC 2 School" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำร่องฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ก็มีนักเรียนหลายโรงเรียนทยอยเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง