ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เวลา 08.50 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมปลายทาง ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566, รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และมี 4 ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ การผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย, ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชน ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์ และระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง