สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาครัฐหนุนสร้างรายได้วิสาหกิจสังคมลดความยากจน

ในงานสัมมนา "ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน ได้ตั้งเป้าหมาย ปีหน้าจะทำยอดขายให้กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในประเทศ ให้เติบโตได้ 20% เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพที่ยั่งยืน, ขจัดความจนให้จางหาย

โดยไทยถือเป็น 1 ใน 193 ประเทศที่มีการประกาศใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562) ส่งเสริมการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจ้างงานในกลุ่มเปราะบาง และผู้ยากไร้ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีวิสาหกิจเพื่อสังคม 162 กิจการ ซึ่งกว่า 50% เป็นร้านประชารัฐสามัคคี ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนในทุกมิติ อาทิ การจดทะเบียนธุรกิจ และนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต ผลักดันสู่ธุรกิจออนไลน์ จุดขายของวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ สินค้าที่มีคุณภาพ แต่เงินลงทุนน้อย ปีที่แล้วสร้างยอดขายในตลาดออนไลน์ได้กว่า 15 ล้านบาท และจะเปิดให้ขายสินค้าและบริการให้ภาครัฐผ่านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้องเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน