7hdร้อนออนไลน์

มวลน้ำก้อนใหญ่ถึงพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (25 ก.ย.64) สถานการณ์น้ำที่ จ.พระนครศรีอยุธยา บ่ายวันนี้พบว่า น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และมวลน้ำก้อนใหญ่ที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงมาอีก ทำให้ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าแม่น้ำน้อย และคลองบางบาล เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ใน ต.บางหัก ต.บางหลวง ต.บางหลวงโดด ถนนเข้าหมูบ้านถูกน้ำท่วม ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรไปมาแทนการใช้รถ บางจุดระดับน้ำลึกสูงเกือบ 2 เมตร

ขณะที่ ชาวบ้านวัดตะกู อ.บางบาล ต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านระยะทางกว่า 800 เมตร  ชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากน้ำมาเร็วมาก และขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงกันตลอดทั้งวัน นอกจากนั้นวัดหลายแห่งใน อ.บางบาลก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร