7HDร้อนออนไลน์

ปภ.เตือน 12 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำหลาก

เวลา 17.00 น. วันนี้ ( 26 ก.ย.64 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.) ประสานไปยัง 12 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี อยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพฯ ให้ระวังผลกระทบจากน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.