ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ ไปติดตามสถานการณ์น้ำของแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 11,771 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำได้อีก 14,064 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 มีปริมาณน้ำใช้การจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา คิดเป็นร้อยละ 26, อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35 และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47 โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ คิดเป็นร้อยละ 36.36

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปิดกั้นลำน้ำแม่แตง มีจำนวน 4 ช่อง ขนาดช่องระบายกว้าง 10 เมตร สูง 3.50 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,473.34 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ โครงการอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด, อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง และระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ พร้อมเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จำนวน 175,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงหน้าแล้ง สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เพิ่มขีดความสามารถการจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยนำระบบโทรมาตรและระบบเตือนภัยน้ำท่วมมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและเตือนภัยจากน้ำหลากที่เกิดขึ้นล่วงหน้า

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง