ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564

ที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานฯ พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กปร. คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2560-2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 29 โครงการ จากการติดตามขับเคลื่อนมีโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 โครงการ อาทิ โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองน้ำชะโนด พร้อมอาคารบังคับน้ำ และโครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านสุมณฑา จังหวัดอุดรธานี, โครงการที่ได้รับงบประมาณและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 โครงการ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำทั้งหมด 23 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  6 โครงการ, อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 8 โครงการ และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 โครงการ อาทิ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกันนี้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง ร่วมพิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโนนอุดม ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ปัจจุบัน กรมชลประทาน ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบโครงการแล้วเสร็จ และวางแผนการก่อสร้าง มีแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในปี 2565 เพื่อเปิดหัวงานและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 4 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง