ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยวันนี้ ที่วัดพิพัฒนาราม หรือ วัดดอนไข่เต่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 1,992 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ 8 ครอบครัว ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 10 อำเภอ 2 เทศบาล 91 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 22,000 ครัวเรือน

จากนั้น เดินทางไปยังห้องประชุม กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 1,245 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้ง นายอำเภอสว่างอารมณ์ นายอำเภอทัพทัน และนายอำเภอเมือง เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมหนัก ณ บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าซุง ซึ่งได้รับผลกระทบ 165 ครัวเรือน พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผักที่ปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้หลัก ถูกน้ำท่วมเสียหาย พร้อมกันนี้ ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักในจังหวัดอุทัยธานี มาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุทกภัยใน 8 อำเภอ 68 ตำบล รวม 8,905 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย กว่า 96,000 ไร่ ปัจจุบัน ระดับน้ำในแม่น้ำตากแดดที่เคยท่วมสูง ขณะนี้ได้ลดระดับลงแล้ว

และที่หอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 4,000 ถุง มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับผลกระทบ 4 ครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดอุทกภัยใน 19 อำเภอ 80 ตำบล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 15,250 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 คน ปัจจุบัน ยังเหลือสถานการณ์อุทกภัยใน 9 อำเภอ 37 ตำบล

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลท่าดินดำ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 23 ครอบครัว

จังหวัดลพบุรี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และอ่อนตัวเป็นพายุดีเปรสชัน พาดผ่านภาคกลางเมื่อช่วงวันที่ 25-26 กันยายน 2564 ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน ได้รับความเสียหาย 11 อำเภอ 94 ตำบล รวม 60,334 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 500,000 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 9 คน ปัจจุบัน สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายแล้วใน 8 อำเภอ คงเหลืออำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอชัยบาดาล ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง