เกาะกระแสออนไลน์

เผยขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าน้ำ – ค่าไฟ 2564 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน รวมช่องทางการลงทะเบียนลดค่าน้ำ – ค่าไฟ 2564 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไชการลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ์ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
- ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
..
ช่องทางการลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
..
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis  สำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ด้านผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคหรือต่างจังหวัดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
2.จากนั้นกรอกรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วน อาทิ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) , ชื่อ – สกุล , ที่อยู่ . หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
3.คลิกคำว่าลงทะเบียน

เงื่อนไชการลงทะเบียนลดค่าน้ำสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ผู้ใช้น้ำประปาต้องมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท

ช่องทางการลงทะเบียนลดค่าน้ำสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ของการประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist สำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ด้านผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคหรือต่างจังหวัดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
2.จากนั้นกรอกรายละเอียดที่สำคัญให้ครบถ้วน อาทิ เลขที่ผู้ใช้น้ำ , ชื่อ – สกุล , ที่อยู่ . หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
3.คลิกคำว่าลงทะเบียน


ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ การไฟฟ้านครหลวง , การประปานครหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง