เกาะกระแสออนไลน์

เช็กที่นี่! ธนาคารออมสินพักชำหนี้ ทั้งเงินต้นดอกเบี้ย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัด ทางธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่สำรวจและพบว่า มีประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารได้รับความเดือดร้อน ทางธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สําหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชําระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (แต่ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินเกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทํางาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย

ทั้งนี้ ยังรวมถึงลูกค้าที่พักชําระหนี้มาตรการ อื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้ โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชําระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม

และหากยังไม่สามารถ ชําระหนี้ต่อได้ ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง