ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง นับแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยตั้งแต่ปี 2536 ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกัน 217 โครงการ และในปี 2565 มีความร่วมมือในการพัฒนาพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ พีช เนคทารีน และไม้ผลทางเลือกชนิดใหม่ สำหรับความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำต้นแบบคลังความรู้ดิจิทัลและระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการหลวง ให้สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยฯ และร่วมพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดการป่าไม้ จัดทำมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้ และดำเนินการวิจัยด้านสังคมและการศึกษา โดยพัฒนาผู้นำเยาวชน จัดทำคู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการหลวง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นำร่องในโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ยกระดับความรู้ความสามารถของครู ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคนในชุมชน ศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตร เพื่อแก้ปัญหาป่าไม้ในพื้นที่ศูนย์ฯ โดยกิจกรรมทั้งหมดอยู่ในแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งมอบแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ แก่องคมนตรี เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการทำงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์รวบรวมและคัดบรรจุผลิตผล กลุ่มอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งและบุหงา และร้านจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง