7HDร้อนออนไลน์

ขยายศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 2,000 แห่ง

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งเป้าหมายจัดทำศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพิ่มอีก 2,000 แห่งในปี 2565 โดยจะร่วมทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่ที่จะให้กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดโครงการที่จะประกอบด้วย ระบบไอซีทีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบที่จะช่วยในการขายของออนไลน์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่ช่วยให้ความรู้ ดูแลการทำงานในศูนย์ฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นสถานที่ในการเรียนรู้ระบบไอทีและคอมพิวเตอร์

จากข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลฯ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชน ในการเผยแพร่ โฆษณาสินค้าชุมชน เกิดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค้าศึกษาแหล่งวัตถุดิบด้วยระบบ ICT ใช้สร้างช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนาธรรมประเพณีผ่านสื่อ ICT ตลอดจนประชาชนสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ของชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มุ่งใช้เป็นกลไกสร้างประโยชน์และเกิดความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน โดยมีการศึกษาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-commerce) ขึ้น เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป

เศรษฐศาสตร์จะสรุปสั้นๆ ให้ฟัง การดำเนินภารกิจของศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีอะไรบ้าง การให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการห้องประชุมในรูปแบบของ co-working space พร้อมอุปกรณ์แก่ชุมชนโดยให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัล การขายสินค้าออนไลน์ การสร้างเพจโฆษณาสินค้า สำหรับชุมชน

เห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยพยายามมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและใช้เป็นเครื่องมือการเข้าถึงเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกระดับ ประเทศที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดในการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนดำเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C คือ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ตัวอย่างในประเทศอินเดียมีการทำแคมเปญ Digital India เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐบาลโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ ซึ่งประสบความสำเร็จหมู่บ้านกว่า 40,000 แห่ง จะสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายโอกาสและความสามารถในการแข่งขันของตนเองในโลกดิจิทัล

ประเด็นที่อยากจะย้ำคือ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ต้องควบคู่ไปกับการสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่คนในสังคมและชุมชนท้องถิ่น Digital literacy กลายเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญของ กศน. อีกด้วย

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจึงถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญและน่าสนับสนุนให้มีจำนวนมากขึ้นทั่วประเทศ