ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรรังษี วัดอรุณราชวราราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรรังษี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูอรุณธรรมรังษี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

พระราชวัชรรังษี นามเดิมว่า เอี่ยม สุภราช เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 ที่จังหวัดกาญจนบุรี อุปสมบทเมื่อปี 2496 ด้านการศึกษาสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอก มีความชำนาญพิเศษด้านงานวารสาร และจัดทำต้นฉบับหนังสือมนต์พิธี ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ พระมหาคาถาที่เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้เตรียมตัวบวช ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่สนใจ โดยดำรงตำแหน่งสำคัญทางสงฆ์ อาทิ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เจ้าคณะตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง