ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ความดันโลหิตบอกโรค-ปัญหาอวัยวะภายในได้

กรณีที่มีการโพสต์ข้อความให้ความรู้โดยระบุว่า ความสัมพันธ์ของความดันโลหิต สามารถบ่งบอกโรค และปัญหาอวัยวะภายใน พร้อมทั้งระบุตัวเลขความดันโลหิต ที่บ่งบอกว่ากำลังเป็นโรคอะไรอยู่ เรื่องนี้สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ความดันโลหิต คือการวัดแรงดันของหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับการบีบและคลายตัวของหัวใจ จะแสดงค่าตัวเลข 2 ตัว ตัวเลขตัวบน แสดงแรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ตัวเลขตัวล่างแสดงแรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว โดยค่าความดันโลหิตปกติ ในคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัว ค่าความดันโลหิตตัวบนจะอยู่ในช่วง 90-139 มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันโลหิตตัวล่างจะอยู่ในช่วง 60-89 มิลลิเมตรปรอท

ขณะที่ความดันโลหิตสูง คือค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอท หรือตัวล่างตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอท ตัวใดตัวหนึ่งถึงเกณฑ์ก็สามารถให้การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงได้

ซึ่งความจำเป็นในการควบคุมค่าความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญเช่น ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบ อุดตัน และแตก เป็นต้น โดยต้องควบคุมความดันโลหิตควบคู่กับควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลในการป้องกันโรคหลอดเลือดและภาวะแทรกซ้อนอย่างสมบูรณ์เช่น ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด น้ำหนักตัว ควบคุมการสูบบุหรี่ เป็นต้น

จริงแล้วความดันโลหิตไม่สามารถบ่งชี้โรคของไขสันหลังได้ และความดันโลหิตสูงก็ล้วนมีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่แตกต่างกัน หากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามไปได้ที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขทาง www.pni.go.th หรือโทร. 0-2306-9899