7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" หมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง มาจากไหน

น้องจำไม : รู้ป่ะ? หมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง มาจากไหน

น้องแจง : มาจากลำดับเลขที่ก่อนหลัง ในการยื่นใบสมัคร ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๔/๓  ที่ผอ.การเลือกตั้งประจำ อปท.ออกให้แต่ละคน